Network and Admin

Advertisement


WirelessNetView 1.72

กันยายน 2, 2016

หากคุณเป็นคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือโน๊ตบุ๊คอยู่ประจำ แถมต้องออกไปนอกสถานที่ต่างๆ ในการทำงานแต่ละครั้ง จำเป็นที่จะต้องหาสัญญาณไวไฟ หรือสัญญาณไวเลสต่างๆ ไว้ใช้งานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ละตัวโน […]