File Sharing


Dropbox 105.4.649

กันยายน 9, 2020

Dropbox เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้สำหรับในการเก็บฝากไฟล์ออนไลน์ได้ง่ายๆ ถึง 2GB ให้ใช้งานกันอย่างฟรีๆ โปรแกรมนี้เสมือนกล่องในการเก็บไฟล์ออนไลน์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Cloud Storage ที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้ […]