Tag: Ghostery

Advertisement


Ghostery 8.1.0

มีนาคม 10, 2018

Ghostery เป็น Extension ด้านการบล็อคโฆษณาต่างๆ ซึ่งใช้งานบน Google Chrome สามารถช่วยในการป้องกันโฆษณาต่างๆ มารบกวน หรือ ขึ้นมากวนใจระหว่างการใช้งาน Google Chrome ซึ่งสามารถบล็อคโฆษณา สื่อโซเชียลต่างๆ […]