Tag: โปรแกรมแคปหน้าจอ

Advertisement


Apowersoft Free Screen Recorder 3.1.0

เมษายน 21, 2018

Apowersoft Free Screen Recorder เป็นโปรแกรมช่วยในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างการใช้งาน โดยสามารถใช้ในการบันทึกวิดีโอได้ สามารถเพิ่มเสียงด้วยระบบออดิโอหรือไมโคโฟน ใช้งานบันทึกหน้าจอได้ง่าย สามารถเ […]

Screenshot Captor 4.29.0

เมษายน 3, 2018

Screenshot Captor เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างใช้งาน รองรับการใช้งานแบบหลายหน้าจอได้ รวมถึงสามารถบันทึกไฟล์รูปแบบเต็มจอ หรือแบบเลือกส่วนที่ต้องการได้ ด้วยฟีเจอ […]