Tag: CloneCD


CloneCD 5.3.4.0

พฤษภาคม 19, 2016

CloneCD เป็นโปรแกรมที่รวบรมเครื่องมือในการสำรองข้อมูล โดยสามารถไรท์ข้อมูลต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง หรือ ข้อมูลวิดีโอต่างๆ ลงบน CD โดยสามารถ Copy ข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ และข้ […]